حلقه‌ مطالعاتی متن و هرمنوتیک
60 بازدید
ناشر: مرتضی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-6424-99-9
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهشی در مورد تفسیر متون مقدس و پیدایش علم هرمنوتیک و ابعاد مختلف این علم است. در این نوشتار دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف غربی که به نوعی پایه‌گذار دانش هرمنوتیک یا همان تفسیر متون دینی بوده‌اند منعکس شده و تفاسیر مختلف آنان از متون مقدس با دو دیدگاه متن محور و مفسر محور مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا تعریفی از هرمنوتیک و پیشینه آن ارایه کرده و سپس دیدگاه‌های اندیشمندان فلسفه غرب را در مورد ضرورت رویکرد عقلانی نسبت به تفسیر متون دینی و گرایش‌های هرمنوتیکی آنان را مورد تجزیه و تحلیل اجمالی قرار داده است. در همین راستا وی به دیدگاه‌های هرمنوتیکی افرادی چون: شلایرماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ریکو، هرش و بتی اشاره کرده و تفسیر آنان در مورد کارکردهای متن، نحوه تفسیر متون دینی، فلسفه زبان، جایگاه سنت در تفسیر متن، تمایز متن با گفتار، نسبت بین مفسر و متن و زبان هرمنوتیکی را مطرح نموده است