زن و رؤیای آزادی در غرب
56 بازدید
محل نشر: طهورا » پاییز و زمستان 1388 - شماره 4 (16 صفحه - از 121 تا 136)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم آزادی در غرب به دنبال تأثیرپذیری از تفکر منحط فمینیسم به معنای رهایی از هرگونه قید و بند و عدم انکار به هر نوع قاعده و ضابطه‌ای است. بدیهی است چنین برداشتی از«آزادی» در حقیقت گونه‌ای اسارت و بردگی است؛‌ یعنی قرارگرفتن در بند بندگی، رقیت شهوات حیوانی، خواسته¬های نفسانی و گرفتار شدن در تنگنای ظلمانی خفه‌کننده طبیعت و مادیت و محبوس شدن در دایره زندان نفس. در بینش غربی چنین تفسیری درباره آزادی زن رایج است. به عبارت دیگر، آزادی زن را با آزادی «جنسی» برابر دانسته و بر این نکته تأکید می‌ورزد که هر چیزی که مانع آزادی جنسی زن شود آن را تحدید کند و این حق را از وی سلب نماید،‌ از نظر آنها محکوم و قابل خدشه است. این مقاله، به طور کوتاه مبادی و مناشی چنین تعریف و قرائنی از آزادی زن در غرب، پیامدهای آن، استفاده‌های ابزاری از زن، وضعیت کنونی زنان در جوامع غربی و بی اساس بودن شعار «آزادی و حقوق زن» در غرب را بررسی کرده است. واژگان کلیدی: زن، آزادی، فمینیسم، فمینیسم رادیکال، خانواده، مراقبت، جامعه¬‌پذیری، حق زن